Privacybeleid

Privacy

GROUP020 verwerkt persoonsgegevens van kandidaten en van relaties met grote zorgvuldigheid en op strikt vertrouwelijk basis en in lijn met de Algemene Verordening Persoonsgegevensbescherming (AVG).

GROUP020 verzamelt persoonsgegevens uitsluitend en voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van opdrachten: het vinden van kandidaten voor vacatures.

GROUP020 heeft een privacybeleid opgesteld dat, naar onze mening, voldoet aan de door de AVG gestelde passende organisatorische en technische maatregelen

Privacybeleid

Verzameling, verwerking en gebruik persoonsgegevens

GROUP020 verzamelt persoonsgegevens uitsluitend en voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van opdrachten, namelijk het vinden van kandidaten voor vacatures. Persoonsgegevens kunnen zowel potentiële als actuele kandidaten voor een functie zijn en ook zakelijke relaties van GROUP020 betreffen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt zijn, o.a., gegevens uit het cv, e-mails of brieven, NAW-gegevens, geboortedatum, opleidingen, huidige en vorige functies, salarisgegevens en door consultants gemaakte gespreksverslagen van interviews.

GROUP020 kan tot zijn beschikking staande persoonsgegevens gebruiken door per post, telefonisch of via e-mail, berichten aan kandidaten en zakelijke relaties te sturen of door hen persoonlijk te contacteren:

  • om hen te informeren over en uit te nodigen voor evenementen,
  • om kandidaten te informeren over actuele posities,
  • om kandidaten nieuwsbrieven en/of persberichten te versturen,
  • om kandidaten te feliciteren met een nieuwe functie,
  • om kandidaten te raadplegen vanwege hun specifieke kennis,
  • om relaties met kandidaten te onderhouden,
  • om zakelijke relaties van nieuws en ontwikkelingen op de hoogte te houden.

Personen kunnen zich altijd afmelden voor het ontvangen van berichten of aangeven verder geen contact te willen onderhouden. Voor informatie of voor het uitoefenen van wettelijke rechten, kan contact met GROUP020 worden opgenomen worden via info@group020.com of 020-5206547.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Wanneer een kandidaat wordt opgenomen in het databestand van GROUP020, is dat de start van een algemeen langdurige relatie. Persoonsgegevens van kandidaten moeten daarom voor langere tijd beschikbaar zijn.

GROUP020 gaat zorgvuldig met Persoonsgegevens om en bewaart deze goed en veilig. Van het wissen van Persoonsgegevens op verzoek van kandidaat of vanwege het besluit van GROUP020 deze uit het databestand te verwijderen, worden betrokkenen op de hoogte gesteld.

Beveiliging van persoonsgegevens

Medewerkers van GROUP020 dragen optimale zorg voor de persoonsgegevens onder hun beheer en hebben geheimhoudingsplicht van vertrouwelijke informatie die door opdrachtgever of kandidaat aan hem/haar wordt toevertrouwd. GROUP020 maakt gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de Persoonsgegevens die wij verwerken zo goed mogelijk te beschermen tegen inbreuk. Onze beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd in overeenstemming met de technologische (ICT) ontwikkelingen.

Bij het constateren van een gegevenslek (inbreuk) zullen de getroffen personen worden geïnformeerd en zal er melding gemaakt worden bij de daarvoor bestemde instanties.

Cookies

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op computers worden geplaatst). Deze cookies zijn bedoeld om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om een beter inzicht te krijgen in onze kandidaten en klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. De door een cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website kan worden overgebracht naar beveiligde servers. GROUP020 gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar browsers kunnen opnieuw worden ingesteld om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld.

Recht op inzage

Personen waarvan Persoonsgegevens worden verwerkt, hebben recht op inzage van de Persoonsgegevens die wij van hen verwerken.

Recht op aanpassing of verwijdering

Indien van een persoon de Persoonsgegevens onjuist of gewijzigd zijn, zal GROUP020 deze op verzoek, corrigeren. Indien een persoon aangeeft dat zijn gegevens dienen te worden gewist, zal dat door GROUP020 uit alle bestanden worden gedaan. Betrokkenen worden daarvan op de hoogte gesteld.

Intrekking van toestemming, recht op bezwaar, beperking en overdracht

Personen kunnen bezwaar aantekenen tegen verwerking van hun Persoonsgegevens. Personen hebben recht op beperking van de verwerking en op overdracht van hun door ons opgeslagen Persoonsgegevens aan een gelieerde partij of verwerker. U dient ons hierover schriftelijk te informeren.

Wijzigingsclausule

GROUP020 behoudt zich het recht voor om het huidige privacy statement te wijzigen in overeenstemming met de AVG.